Allmänna villkor

Toyota Material Handling Sweden AB - Villkor för försäljning online (juli 2022)

I. Omfattning / Ingående av avtal

1. Dessa villkor för försäljning online skall gälla för alla avtal (inklusive framtida kontrakt) avseende leveranser av nya såsom begagnade produkter, som avtalas via vår Online-butik, med företag eller andra juridiska personer. Utöver dessa villkor gäller TRUCK 22 (Allmänna Bestämmelser för Leveranser av Gaffeltruckar och Materialhanteringsutrustning utarbetade av Trucksektionen inom MaskinLeverantörerna), varav dessa villkor äger företräde vid tolkning av avtalet. Köparens villkor skall ej gälla, såvida inte vi uttryckligen och skriftligen godkänner dessa. Kommunikation som skickas med fax eller e-post skall också bedömas uppfylla det skrivna formkravet. INCOTERMS, enligt ändring per avtalets avtalsdatum, skall också gälla för tolkningen av handelstermer.

2. Presentationen av våra produkter som visas i Online-butiken, inklusive relaterade illustrationer och ritningar samt mått, vikt och data om prestanda, skall ej utgöra ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan till köparen att inkomma med en beställning. Överenskommelser och i synnerhet muntliga överenskommelser, löften, åtaganden och förpliktelser, garantier och försäkringar som framställs av vår säljpersonal skall endast vara bindande med vår skriftliga bekräftelse.

3. Efter utfärdande av ett lösenordsskyddat, elektroniskt kundkonto hos vår Online-butik (obligatoriska fält är markerade med *) kan köparen välja önskad kvantitet av produkter från det tillgängliga sortimentet i vår Online-butik och samla dem i en "kundvagn" genom att klicka på knappen "Lägg till i vagn". Efter ifyllande av fakturerings- och leveransuppgifter och efter godkännande av dessa uppgifter, kan köparen utfärda en bindande kontraktsenlig beställning om att köpa de valda produkterna genom att klicka på knappen "SKICKA BESTÄLLNING". Innan ordern skickas kan köparen när som helst kontrollera och ändra informationen eller korrigera eventuella inmatningsfel genom att bläddra uppåt och klicka på knappen "KLICKA HÄR FÖR ATT SPARA SHOPPING". Orderprocessen kan när som helst avbrytas innan köparen klickar på knappen "SKICKA BESTÄLLNING" genom att helt enkelt stänga webbläsarens fönster.

4. När beställningen har skickats så skickar Online-butiken en bekräftelse på mottagandet till köparens e-postadress, vilken specificerades när kundkontot upprättades. Detta utgör ej ett godkännande av köparens beställning, utan är endast en bekräftelse på att beställningen har mottagits.

5. Vi har 2 arbetsdagar på oss för att acceptera kundens beställning genom att utfärda en bekräftelse på beställningen, vilket utgör gällande avtal mellan parterna. Vi utfärdar inte en bekräftelse om produkten inte längre är tillgänglig utan kontaktar då kunden för alternativ. Om inte alternativet inte accepteras av kunden så makulleras ordern.

6. Vi levererar endast till affärskunder med ett registrerat kontor (faktureringsadress) inom Sverige och som kan ange en leveransadress inom Sverige.

7. Efter mottagandet av beställningen skickas orderdata och avtalstexten till köparen via e-post med bekräftelsen av beställningen, och köparen kan spara/skriva ut detta.

8. Avtalet måste formuleras på Svenska.

9. Vi använder branschstandard krypteringsprotokoll som kallas Secure Socket Layer (SSL), för att hålla din beställningsinformation säker. Detta innebär all din personliga information, inklusive ditt kreditkortsnummer, namn och adress, kan inte läsas av någon annan än vad som anges i vår sekretesspolicy.

II. Priser & returer

1. Transportkostnader kommer att specificeras i bekräftelsen av beställningen och skall om inget annat anges betalas av köparen. Transportkostnaden angivet i Online butiken kan komma att juseras beroeden på köparens möjlighet att ta emot leverans med/utan ramp.

2. För köp av Begagnad Utrustning gäller Öppet köp. Öppet Köp innebär att Köparen, inom 5 dagar från leverans av Utrustningen, kan återlämna densamma till oss utan orsak.  Utrustningen skall sändas på Köparens risk och bekostnad till en av oss anvisad adress i Sverige och vara i samma skick som vid leveransen av Utrustningen vid återlämnandet. Är Utrustningen  i annat skick debiteras återställningskostnader. 

3. Levererade försändelser återtas endast enligt gällande lag om de returneras till oss av köparen, frakt betald, inom en rimlig tidsgräns. Returer måste vara godkända före returleverans. 

4. Genom att välja till Service som en tjänst förbinder sig köparen ej till ett juridiskt bindande avtal vid orderläggningen, utan det ska anses som en inbjudan till köparen att inkomma med en beställning. Säljaren åtar sig att i samband med Orderbekräftelsen att översända avtal mellan parterna där utrustning och villkor specificeras i enlighet med särskilda villkor för Förebyggande Underhåll/ Säkerhetskontroll. Angivna priser i Online butiken är vägledande för beställning och specificeras i avtalet.

III. Betalning och reglering

1. Vid val av fakurabetalning: Betalningsvillkor 30 dagar netto efter fakturadatum. För att uppfylla betalningens slutdatum måste det utestående beloppet vara oss tillhanda inom den sagda tiden. Inga rabatter ges för snabb betalning. 

2. Vid val av kreditkortsbetalning: Kunden behöver ange kortnummer, kortets utgångsdatum och CVR-nummer. Kortbehandlingen är krypterad (SSL) av PAYEX som är PCI-certifierad. Kunden är skyldig att se till att det finns pengar på kortet för beställningen. Om det inte finns någon täckning eller betalning av någon annan anledning inte går igenom avbryts ordern.

3.Vid val av Try & buy: Genom att välja finansiering ”try and buy” förbinder sig köparen ej till att betala det totala beloppet vid orderläggning utan åberopar möjligheten att korttidshyra Produkten i 30 dagar, i enlighet med särskilda villkor för korttidsuthyrning, innan separat köpeavtal upprättas. Betalning av kortidshyra faktureras efter avslutat hyrperiod med betalningsvillkor 30 dagar netto efter fakturadatum.

4.Vid val av Kortidshyra 36 månader; Genom att välja finansiering ”Hyra 36 månader” förbinder sig köparen ej till att betala det totala beloppet vid orderläggning utan åberopar möjligheten att korttidshyra Produkten i 36 månader, i enlighet med särskilda villkor för korttidsuthyrning, innan separat köpeavtal upprättas. Betalning av kortidshyra faktureras månadsvis med 30 dagars netto.

4. Köparen skall inte ha rätt att hålla inne eller avräkna betalningar på grund av motkrav bestridda av oss eller vilka inte har fastställts av en domstol, såvida inte och i den mån sagda motkrav är baserade på samma kontraktsenliga relation.

5. Om det efter ingående av avtal blir uppenbart att vårt betalningskrav äventyras på grund av köparens bristande betalningsförmåga, eller om andra omständigheter inträffar som indikerar en signifikant försämring av köparens betalningsförmåga, förbehåller vi oss rätten att vägra avtalade köp av produkter och tjänster. I sådana fall skall vi också ha rätt att säga upp all fordran från den pågående affärsrelationen med köparen som ännu inte har preskriberats. Om köparen försenar betalningen av ett signifikant belopp (10 % av förseningskraven) med minst tre veckor, skall detta anses indikera bristande betalningsförmåga. Detsamma skall gälla i händelse av en betydande nedgång av köparens kreditbedömning.

IV. Leveransledtider

Information om leveransledtider och leveranstider och datum är ungefärlig. Leveransledtider skall anses vara uppfyllda om försändelsen avsänds från vår fabrik inom leveransledtiden. Vår leveransförpliktelse skall vara underkastad korrekta, punktliga och kontraktsenliga leveranser av produkter och råmaterial från våra leverantörer, såvida inte vi är ansvariga för de inkorrekta eller sena leveranserna av produkter och råmaterial från våra leverantörer.

V. Fullgörande av leveranser

1. Vi förbehåller oss rätten att avvika från kontraktsenligt avtalade parametrar där sådana avvikelser är sedvanliga inom handeln. Detta skall särskilt gälla färgvariationer och tekniska modifieringar från tillverkarens sida, förutsatt att de inte har någon effekt på brukbarhet och kontraktsenlig kvalitet.

2. Vi skall ha rätt att utföra delleveranser, förutsatt att de inte överskrider rimliga gränser.

VI. Insamling och användning av truckdata

Toyota-truckar samlar och lagrar användningsdata när de används. All sådan data överförs till- och bearbetas av Toyota. Utan att det påverkar Kundens immateriella rättigheter och under förutsättning att gällande lagar följs, kommer Toyota och dess dotterbolag att kontinuerligt förbättra våra logistiklösningar, produkter, hyror och serviceerbjudanden, samla, använda, modifiera och kopiera data som tagits emot enligt detta Kontrakt. Eventuella lagliga skyldigheter avseende personuppgifter ska förbli opåverkade.
Ta bort allt