Allmänna villkor R1/21

1. Tillämplighet 

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) tillämpas vid Uthyrarens (Toyota Material Handling Sweden Rental AB,
org. nr 556289-2769) uthyrning av truckar och annan utrustning (nedan ”Utrustningen”) till hyrestagare (nedan ”Hyrestagaren”) om annat inte har överenskommits skriftligen. Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med andra mellan parterna eventuellt ingångna avtal avseende Utrustningen såsom ramavtal och/eller hyresavtal avseende individuell Utrustning (nedan ”Hyresavtal”), benämns nedan tillsammans ”Avtalet”.

2. Äganderätt m.m.

Utrustningen kan komma att ägas av en bank/finansbolag (”Ägaren”), som hyr Utrustningen till Toyota Material Handling Commercial Finance AB, org. nr 556032-5002, som i sin tur underuthyr utrustningen till Toyota Material Handling Sweden Rental AB. Toyota Material Handling Commercial Finance AB eller Ägaren har rätt att träda in i Toyota Material Handling Sweden Rental ABs ställe i detta avtal, vad gäller att tillhanda- hålla Utrustningen till Hyrestagaren. Parterna förbinder sig att inte ändra denna bestämmelse utan tidigare skriftligt samtycke från Toyota Material Handling Commercial Finance AB och Ägaren.

3. Produktinformation

Uthyrarens uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande är bindande för Uthyraren endast i den utsträckning Avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

4. Beställning

Hyrestagarens beställning av Utrustning är giltig först då skriftligt Hyresavtal har undertecknats mellan parterna.

5. Leverans

5.1 Uthyraren ska meddela Hyrestagaren om Utrustningens ungefärliga leveranstid. Hyrestagaren är medveten om att
leveranstiden endast är en uppskattning från Uthyrarens sida. Bedömer Uthyraren att leveransen kommer att bli väsentligen försenad ska denne underrätta Hyrestagaren därom.

5.2 Om inte annat skriftligen har överenskommits levereras Utrustningen fritt Uthyrarens lager. Uthyrarens eventuella transport av Utrustningen till Hyrestagaren sker på Hyrestagarens risk. Hyrestagaren ska ersätta Uthyraren för dess transportkostnader.

5.3 Vid leverans ska Utrustningen uppfylla i lag föreskrivna eller av myndighet utfärdade säkerhetsföreskrifter.

5.4 Hyrestagaren ska vid leverans kontrollera Utrustningen. Eventuella fel eller anmärkningar ska reklameras till Uthyraren omgående efter leverans. Om sådan reklamation inte sker ska Hyrestagaren (i) anses ha godtagit Utrustningen skick samt (ii) inte ha rätt att göra gällande att sådana fel eller anmärkningar fanns vid leverans.

6. Hyrestid och Uppsägning

6.1 Hyrestiden som anges i respektive Hyresavtal börjar löpa fr.o.m. månaden som följer efter den månad då Utrustningen levererades. Hyra ska erläggas i enlighet med punkten 7.

6.2 Parterna har rätt att avsluta Hyresavtal per hyrestidens sista dag, dock att uppsägning måste vara den andra parten tillhanda senast 6 månader före hyrestidens slut. I övrigt och efter det att den hyrestiden som anges i Hyresavtal har löpt ut löper Hyresavtal tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Uppsägning ska vara skriftlig. Med begreppet hyrestid avses nedan i dessa Allmänna villkor (om inte annat särskilt anges) både den ursprungligen avtalade hyrestiden som anges i ett enskilt Hyresavtal samt den ytterligare tid då Hyrestagaren eventuellt hyr Utrustningen tillsvidare.

6.3 Vid uppsägning i förtid gäller bestämmelserna i punkten 19.

7. Hyran och dess betalning

7.1 Hyrestagaren ska betala den hyra som anges i respektive Hyresavtal. Den angivna hyran är exklusive moms.

7.2 Hyrestagaren ska betala hyra fr.o.m. det datum då Utrustningen levereras till Hyrestagaren.

7.3 Hyran betalas mot faktura månadsvis i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Hyrestagaren skall därutöver ersätta Uthyraren för dess samtliga nödvändiga kostnader för indrivning av förfallna hyror.

7.4 Jämte angiven hyra skall Hyrestagaren betala tillämpliga skatter och avgifter. Hyrestagaren ska utöver hyran även betala andra eventuella pålagor och avgifter som följer av lagkrav eller myndighetsbeslut och liknande såsom t.ex. miljöavgifter. Som sådana pålagor och avgifter räknas även ändringar av Utrustningens/Avtalets utförande/utformning som under hyrestiden framtvingas och/eller rekommenderas genom lag eller myndigheter och liknande.

7.5 Är hyresbeloppet baserat på rörlig ränta har Uthyraren rätt att justera hyresnivån inför respektive månads fakturering.

7.6 40 % av hyran indexregleras under hyrestiden och följer det av SCB presenterade arbetskostnadsindex för arbetare inom verkstadsindustrin SNI 25-30, 33. Basindextal för index- reglering framgår av respektive Hyresavtal. Om endast Förebyggande Underhåll ingår skall indexdelen uppgå till 20%.

7.7 Om en förändring av den svenska valutans värde gentemot relevant utländsk valuta sker eller om en förändring av Uthyrarens upplåningskostnad sker mellan dagen för tecknande av Hyresavtal och dagen för Utrustningens leverans, har Uthyraren rätt att justera hyran i proportion till förändringen av valutan och/eller räntan. Om detta i samband med leverans leder till en hyreshöjning som överstiger 5 % av den avtalade hyran har Hyrestagaren rätt att säga upp det aktuella Hyresavtalet med 30 dagars uppsägningstid.

7.8 Hyrestagaren har inte rätt att hålla inne eller kvitta betalning av hyra till Uthyraren med anledning av eventuella motkrav gentemot Uthyraren som grundar sig på Uthyrarens förpliktelser enligt detta Avtal.

8. Återlämnande

8.1 Hyrestagaren ska återlämna Utrustningen till Uthyraren senast sista vardagen under Hyresavtalets uppsägningstid eller senast sådant annat datum som parterna dessförinnan skriftligen överenskommer. Hyrestagaren ansvarar för kostnaden avseende återtransport till Uthyraren om inte annat skriftligen har avtalats.

8.2 Vid återlämnandet av Utrustningen ka denna vara i gott skick dock med hänsyn till sedvanlig förslitning under hyrestiden. Uthyraren har rätt att på Hyrestagarens bekostnad åtgärda skador och/eller onormal förslitning som Utrustningen har orsakats under hyrestiden.

8.3 Om Utrustningen inte återlämnas till Uthyraren i rätt tid i enlighet med punkten 8.1 har denne rätt till ersättning från
Hyrestagaren motsvarande Utrustningens hyra med ett tillägg på

20 % tills dess att Utrustningen återlämnas. Om Hyrestagaren bedömer att återlämnandet kan komma eller kommer att bli försenat ska denne omgående underrätta Uthyraren.

9. Drift m.m.

Det är Hyrestagarens skyldighet och ansvar att på egen bekostnad:
– hålla Utrustningen tillgänglig för Uthyraren så att Uthyraren kan utföra avtalat underhåll och övriga åtgärder;
– tillse att Uthyraren meddelas så snart Utrustningen fordrar avhjälpande underhåll;
– svara för kostnader som åsamkats Uthyraren med anledning av skador som drabbar Utrustningen, såsom bl.a. skador till följd av vårdslös eller felaktig användning av Utrustningen eller olyckshändelse
– svara för samtliga kostnader för fel, underhåll och reparationer utöver sådant/sådana fel, underhåll eller reparationer som Uthyraren står kostnaden för enligt punkterna 13 och 14;
– tillhandahålla lämpligt reparationsutrymme i anslutning till Hyrestagarens lokaler så att Uthyraren kan utföra underhåll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Uthyraren har vid riskbedömning rätt att neka/ avbryta underhåll/ reparation om risk för tillbud föreligger. Kan ej underhåll ske på Hyrestagarende lokaler p.g.a. ovan transporteras utrustning till närmaste verkstad till
kostnad för Hyrestagaren.
– svara för samtliga kostnader för fel, underhåll och reparation av extrautrustning (som våg, radio, monitor etc.);
– tillse att Utrustningens drifttimmemätare fungerar på korrekt sätt och att omgående anmäla eventuella fel på mätaren till Uthyraren;
– tillhandahålla drivmedel samt spolarvätska och liknande till Utrustningen;
– såvida annat inte särskilt avtalats, utföra förebyggande och avhjälpande underhåll avseende batterier samt införskaffa ersättningsbatteri om batteriet ej är funktionsdugligt;
– såvida annat inte särskilt avtalats, ersätta Utrustningens hjulgummidelar (såsom drivbanor, driv-, stödbens- och länkhjul och hjulbanor) och se till att dessa byts ut vid behov;
– vid hyra av gasoldriven Utrustning, tillhandahålla och förvara gas och gasbehållare;
– vid hyra av sop- och skurmaskiner, tillhandahålla dammfilter, borstar och gummilister samt utföra nödvändigt utbyte av sådant material;
– vid hyra av Utrustning avsedd för allmän väg, tillse att Utrustningen är registrerat för sådan användning; samt
– vid hyra av Utrustning som är besiktningspliktigt, tillse att besiktning utförs.

10. Skötsel

10.1 Hyrestagaren ska vårda Utrustningen väl. Hyrestagaren ska särskilt tillse att:
– Utrustningen endast handhas av personal som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker hantering samt har genomgått av Uthyraren godkänd förarutbildning (om tillämpligt);
– de kontrollåtgärder som anges i förarinstruktion för Utrustningen genomförs före varje skifts påbörjande samt att kontrollkort för daglig tillsyn förs enligt Uthyrarens instruktion;
– dagliga kontroller genomförs avseende nivå av olja i motor, kylvätska i kylsystem, olja i hydraulsystem samt lufttryck i däck;
– vid hyra av batteridriven Utrustning, fullgod elektrolytnivå i batterier hålls och att skötselanvisningar från Uthyraren avseende batterier följs samt att i övrigt att batterierna sköts på bästa sätt; samt att
– Utrustningens elsystem (batterifrånskiljare) stängs av då Utrustningen lämnas, annat än helt tillfälligt.

11. Vissa förbud etc.

11.1 Hyrestagaren får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande:
– använda Utrustningen på annat sätt eller för andra ändamål än vad som är sedvanligt för Utrustningen i fråga;
– använda Utrustningen i en annan hanteringsmiljö än vad parterna har kommit överens om;
– genomföra ändringar eller påbyggnader avseende Utrustningen;
– förflytta Utrustningen från Hyrestagarens lokaler;
– låta annan än Hyrestagaren eller dess anställda bruka Utrustningen;
– använda eller föra ut Utrustningen utanför Sverige; eller
– ta bort skylt eller dekal som anger att Utrustningen hyrs.

11.2 Hyrestagaren får därutöver inte på något sätt överlåta, pantsätta eller upplåta rättigheter i Utrustningen till annan.

11.3 Uthyraren har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga Utrustningen. Hyrestagaren ska för detta ändamål ge Uthyraren tillträde till Utrustningen.

12. Avtalad driftstid

12.1 Antalet drifttimmar som anges i respektive Hyresavtal ligger till grund för beräkning av hyresbeloppet. Med drifttimme avses registrerad tid på Utrustningens drifttimmemätare. För maskiner av märke BT samt för eldrivna Toyota-maskiner avses s.k. effektiva timmar.

12.2 Om Utrustningen används i större utsträckning än den drifttid som anges i respektive Hyresavtal har Uthyraren rätt till ersättning från Hyrestagaren. Sådan ersättning indexregleras till fullo enligt det index som anges i Hyresavtalet. Skulle
förutsättningarna ändras under hyrestiden på så sätt att avtalad driftstid överskrids har Uthyraren därutöver rätt att ensidigt höja hyran och vid behov korta ner hyrestiden för att på så sätt ta hänsyn till den högre driftstiden. Tillämpning av denna justering kan även ske retroaktivt. Uthyraren ska meddela Hyrestagaren för det fall att Uthyraren justerar hyran och/eller hyrestiden på sådant sätt.

13. Uthyrarens serviceåtagande

13.1 Av Hyrestagaren vald servicelösning etc.

I hyresbeloppet ingår Uthyrarens utförande av förebyggande underhåll enligt punkten 13.2. Om parterna särskilt har avtalat därom ingår i hyresbeloppet även avhjälpande underhåll enligt punkten 13.3.

13.2 Hyra med förebyggande underhåll

13.2.1 Uthyraren ska utföra förebyggande underhåll vilket innefattar tillstånds-, säkerhets- och funktionskontroller avseende Utrustningen. Uthyraren ska även utföra nödvändiga förebyggande åtgärder avseende Utrustningen i form av smörjning samt byte av olja och filter. Kostnaderna för Uthyrarens arbetstid och resor ingår i hyran. Kostnader för reservdelar och tillbehör såsom exempelvis filter och smörjmedel m.m. ingår inte i hyran, såvida Hyrestagaren inte valt formen Förebyggande Underhåll Premium. Då tillkommer endast kostnader (inklusive arbetskostnader) för hydraulolja. Uthyraren har rätt att fakturera Hyrestagaren för sådana kostnader i anslutning till utfört underhåll enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

13.2.2 Om Uthyraren under dess utförande av förebyggande

underhåll noterar behov av ytterligare underhåll eller tilläggsarbeten ska Uthyraren påtala detta till Hyrestagaren. Uthyraren skall därefter utföra sådant underhåll eller sådana tilläggsarbeten och Hyrestagaren ska därefter ersätta Uthyraren för dessa arbeten enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista. Uthyraren skall även kontaktas och utföra allt arbete om Utrustningen behöver avhjälpande underhåll mellan de tillfällen Uthyraren utför förebyggande underhåll.

13.3 Hyra med totalunderhåll

13.3.1 Om parterna har avtalat om totalunderhåll, ska Uthyraren utöver förebyggande underhåll även utföra avhjälpande underhåll vid funktionsfel i Utrustningen. Med funktionsfel avses inte fel eller skador på Utrustningen som har orsakats av Hyrestagaren. I Uthyrarens åtagande ingår felsökning, reparation samt tillhandahållande av reservdelar med undantag för vad som anges i punkten 9.

13.3.2 Uthyraren har rätt att välja om Utrustningen ska åtgärdas genom reparation eller utbyte av felaktiga delar. Åtagandet innebär att Uthyraren vid funktionsfel ska åtgärda Utrustningen, om möjligt snarast, annars inom skälig tid.

13.3.3 Uthyraren ska tillhandahålla ersättningsmaskin under tid åtgärdande pågår endast om parterna så skriftligen överenskommit enligt punkten 14.

13.3.4 Uthyrarens åtagande om avhjälpande underhåll gäller inte vid skador för vilka Hyrestagaren är ansvarig för enligt Avtalet. Kostnaden för reparationer av sådana skador faktureras Hyrestagaren enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

14. Ersättningsmaskin

14.1 För det fall att parterna särskilt har skriftligen avtalat om så kallad ersättningsmaskin avseende Utrustningen gäller följande. För utrustning av märke BT eller av märke Toyota åtar sig Uthyraren att:
– vid eventuellt fel på Utrustningen påbörja reparation inom ett dygn (under vardag) efter mottagen felanmälan från Hyrestagaren. Som ett riktmärke ska i 9 av 10 fall fel lagas vid första besöket; och att
– om fel inte åtgärdas vid första besökstillfället hos Hyrestagaren, efter begäran från Hyrestagaren, inom skälig tid tillhandahålla ersättningsmaskin på Uthyrarens bekostnad.

14.2 Om Uthyraren inte uppfyller åtagandena ovan ska Uthyraren återbetala hyresbelopp avseende den felaktiga Utrustningen för den tidsperiod då den Utrustningen inte har kunnat nyttjas av Hyrestagaren.

14.3 Eventuell ersättningsmaskin ska så nära som möjligt motsvara den relevanta Utrustningens kapacitet och specifikationer. Specialtillsatser och tillbehör avseende sådan ersättningsmaskin ska dock tillhandahållas av Hyrestagaren.

14.4 I övrigt ska ersättningsmaskin vara föremål för bestämmelserna i Avtalet på samma sätt som ”Utrustning”. Uthyrarens åtagande om ersättningsmaskin gäller inte vid skador för vilka Hyrestagaren är ansvarig enligt Avtalet.

15. Underhållets utförande, vissa begräsningar etc.

15.1 Uthyraren är endast skyldig att utföra underhåll under Uthyrarens normala arbetstider (vardagar mellan kl. 07.00 och 16.00). Vänte- eller övertid eller andra merkostnader som förorsakas av Hyrestagaren faktureras Hyrestagaren enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

15.2 Uthyraren har inte någon skyldighet att åtgärda fel om

Uthyraren inte bereds tillträde till Utrustningen i nödvändig utsträckning.

15.3 Uthyrarens skyldigheter enligt dess åtagande om underhåll förutsätter att Hyrestagaren har följt dess åtaganden avseende drift och skötsel av Utrustningen i punkten 9 och 10.

15.4 Reklamerar Hyrestagaren på grund av fel och det visar sig att Uthyraren inte är ansvarig för felet har Uthyraren rätt till ersättning för de kostnader som reklamationen har orsakat denne.

15.5 Utöver vad som anges i punkterna 5.3, 13 och 14 har Uthyraren inte något ansvar för fel i Utrustningen.

16. Tredjemansskador

Hyrestagaren ska hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckning som Uthyraren åläggs ansvar gentemot tredje man avseende förlust eller skada som Utrustningen orsakar på fast eller lös egendom.

17. Uthyrarens ansvarsbegränsning

17.1 Uthyrarens totala skyldighet att utge ersättning till Hyrestagaren i enlighet med detta Avtal är begränsad till ett belopp motsvarande 20 % av de sammanlagda hyror som Hyrestagaren har erlagt till Uthyraren i enlighet med detta Avtal under den tolvmånadersperiod närmaste föregående den tidpunkt då händelsen (eller händelserna) som medförde ersättningsskyldighet för Uthyraren inträffade. Flera händelser, krav eller skador medför inte att Uthyrarens begränsning av ansvar enligt ovan utökas.

17.2 Uthyraren ansvarar inte för indirekta förluster och skador som drabbar Hyrestagaren.

18. Ansvar och försäkring

18.1 Uthyraren tillhandahåller genom försäkringsbolag försäkringslösningar avseende Utrustningen. Om sådana försäkringar har tecknats av Hyrestagaren framgår detta av Avtalet. Hyrestagaren åtar sig att följa försäkringsvillkoren samt Uthyrarens instruktioner gällande sådana försäkringar. Hyrestagaren står för eventuella självrisker samt mervärdesskatt.

18.2 Om försäkringar inte tecknats av Hyrestagaren via Uthyraren ska Hyrestagaren hålla Utrustningen fullvärdesförsäkrat till dess att Utrustningen har återlämnats till Uthyraren.

18.3 Om Uthyraren så begär ska Hyrestagaren för Uthyraren uppvisa handling utvisande att Utrustningen är försäkrat i enlighet med vad som anges ovan.

18.4 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Utrustningen vid förlust eller skada oberoende av om eget vållande föreligger eller ej. Förlust eller skada befriar inte Hyrestagaren från sin skyldighet att betala hyra eller från dennes övriga förpliktelser enligt Avtalet.

18.5 Förkommer eller skadas Utrustningen ska Hyrestagaren omgående anmäla detta skriftligen till Uthyraren och ska därefter följa Uthyrarens instruktioner kring anmälan av skada till försäkringsbolag.

19. Förtida uppsägning

19.1 Hyrestagaren har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Uthyraren grovt åsidosätter bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från Hyrestagarens skriftliga påpekande om rättelse. Hyrestagaren ska därvid omgående återlämna Utrustningen i enlighet med bestämmelserna i punkten 8.

19.2 Hyrestagaren har därutöver rätt att säga upp enskilda eller samtliga Hyresavtal med 3 månaders uppsägningstid före den ursprungliga hyrestidens utgång på följande villkor:
– Om Hyrestagaren har avtalat endast om förebyggande underhåll; mot erläggande av (jämte samtliga förfallna hyror) ersättning motsvarande 100 % av det sammanlagda beloppet av samtliga ännu inte förfallna hyror under återstående ursprunglig hyrestid.
– Om Hyrestagaren har avtalat om totalunderhåll; mot erläggande av (jämte samtliga förfallna hyror) ersättning motsvarande 60 % av det sammanlagda beloppet av samtliga ännu inte förfallna hyror under återstående ursprunglig hyrestid.

19.3 Uthyraren har rätt att omedelbart säga upp detta Avtal samt därvid återta Utrustningen om:
– Hyrestagaren genom att inte fullgöra förpliktelse i detta Avtal äventyrar äganderätten till Utrustningen eller värdet av Utrustningen t.ex. genom vanvård av utrustningen eller vägran att låta Uthyraren besiktiga densamma;
– Hyrestagaren i mer än tio arbetsdagar underlåtit att betala alla eller del av förfallna hyror; eller
– Hyrestagaren inställer betalningar till dess fordringsägare, träder i likvidation, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ansöker om, eller inleder, företagsrekonstruktion eller om Uthyraren annars bedömer att Hyrestagaren är på obestånd och det kan antas att Hyrestagaren inte kommer att rätteligen betala hyra.

19.4 Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela Toyota Material Handling Sweden Rental AB om en konkursansökan är inlämnad om egen konkurs eller konkurs av dotterbolag eller kunder som har Utrustningen i sin ägo. Parterna förbinder sig att inte ändra denna bestämmelse utan tidigare skriftligt samtycke från Toyota Material Handling Commercial Finance AB och Ägaren.

19.5 Uthyraren har därutöver rätt att omedelbart säga upp Avtalet samt därvid återta Utrustningen om Hyrestagaren grovt åsidosätter bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftligt påpekande om rättelse från Uthyraren.

19.6 Om Uthyraren säger upp Avtalet med hänvisning till punkterna 19.3 eller 19.5 har Uthyraren rätt att från Hyrestagaren erhålla samtliga förfallna hyror och avgifter jämte eventuell dröjsmålsränta. Uthyraren har även rätt till ersättning från Hyrestagaren motsvarande det sammanlagda beloppet av samtliga ännu inte förfallna hyror under återstående hyrestid. Om Uthyraren kan visa att denne genom Hyrestagarens avtalsbrott har drabbats av skada motsvarande ett högre belopp vad som ovan angivits har Uthyraren rätt även till sådan högre ersättning motsvarande skadan. Samtliga Uthyrarens eventuella kostnader i samband med återtagande av Utrustningen ska betalas av Hyrestagaren.

20. Återlämningsskydd

Om parterna skriftligen särskilt har avtalat om så kallat Återlämningsskydd äger Hyrestagaren rätt att säga upp Hyresavtal enligt följande villkor:
Vid tecknande av Återlämningsskydd gäller detta efter halva avtalstiden, dock tidigast efter 36 månader, om inget annat särskilt överenskommits;
– Den avtalade rätten för Hyrestagaren att återlämna Utrustning gäller endast vid väsentliga och varaktiga förändringar i Hyrestagarens verksamhet som väsentligen påverkar Hyrestagarens behov av Utrustningen;
– Uppsägning med åberopande av Återlämningsskydd ska ske skriftligen och uppsägningen ska innehålla motivering;
– Uppsägningstid om 6 månader tillämpas; och
– Vid återlämning gäller bestämmelserna i punkten 8.

21. Befrielsegrund

Omständighet som förhindrar parts åtaganden enligt Avtalet och som part inte på något sätt har kunnat råda över ska anses utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning av relevanta tidsfrister samt tillfällig befrielse från påföljder enligt Avtalet. Part ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten så snart denne anser att befrielsegrund föreligger. Så snart befrielsegrunden upphört ska part återigen utan dröjsmål prestera i enlighet med Avtalet. Denna bestämmelse gäller inte Hyrestagarens skyldighet att betala hyra i enlighet med punkten 7.

22. Meddelanden

Meddelanden som kan eller ska ges i enlighet med bestämmelserna i Avtalet ska vara skriftliga. Hyrestagaren ska omgående skriftligen meddela Uthyraren om denne ändrar adress.

23. Övrigt

23.1 Ändringar av Avtalet är giltiga endast om parterna skriftligen kommit överens därom.

23.2 Hyrestagarens samtliga anspråk mot Uthyraren förfaller efter två år från Utrustningens återlämnande till Uthyraren om inte Hyrestagaren dessförinnan inlett skiljeförfarande.

23.3 Uthyraren har rätt att, helt eller delvis, överlåta och pantsätta sina rättigheter till betalning av hyra från Hyrestagaren enligt Avtalet. Hyrestagaren förbinder sig att gentemot den till vilken Uthyraren överlåtit rätten till betalning fullgöra samtliga sina betalningsförpliktelser. Sådan överlåtelse eller pantsättning innebär ingen inskränkning av Uthyrarens åtagande gentemot Hyrestagaren i övrigt

23.4 Truckar av märke Toyota är uppkopplade och vid användning samlar truckarna in och lagrar information om hur de används. All sådan information om användningen av truckarna (”Truckdata”) skickas till och används av Uthyraren. Insamling, överföring och bearbetning av Truckdata sker som del av Uthyrarens och närstående bolags arbete med att ständig förbättra logistiklösningar, samt produkt-, uthyrnings- och serviceerbjudanden. Insamling, överföring och bearbetning av Truckdata sker utan att det negativt påverkar Hyrestagarens immateriella rättigheter och ligger inom ramen för vad tillämplig lag, till exempel dataskyddslagstiftningen, föreskriver. I sådant fall Hyrestagaren nyttjar tjänsten I_Site gäller separat licens- och tjänste-, samt databehandlingsavtal.

23.5 Detta Avtals giltighet är villkorat av att Hyrestagaren godkänns av Uthyraren vid den sedvanliga kreditprövning som Uthyraren kommer att utföra.

24. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor, varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas, varvid skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

Ta bort allt