Operational Excellence

Operational Excellence är vårt erbjudande där vi skräddarsyr projekt tillsammans med dig som kund för att du ska kunna ta nästa steg i din logistikutveckling. Genom åren har vi samlat på oss en stor kompetens- och erfarenhetsbank när det kommer till hur materialhanteringen och närliggande områden/processer kan optimeras.

De tydligaste och rakaste exemplen på projekt är optimering av flöden och design av vilken layout som är optimal för just er verksamhet, samt självfallet hur er truckflotta borde se ut under rådande omständigheter. Vi låter det dock inte stanna där, utan tar gärna en diskussion om exempelvis lagerstyrningsprinciper och hur man bäst följer upp sin verksamhet med hjälp av KPIer.

Vi tror inte att vi kan din verksamhet bättre än vad du kan, men vi kan erbjuda ett externt perspektiv och vara en extraresurs om era resurser saknar tid att driva vissa utvecklingsprojekt eller en viss specialistkompetens. Vid vissa typer av projekt som är väldigt nära kopplade till materialhanteringen är vår erfarenhet att det ger en stor fördel att ha ett nära samarbete med någon som kan materialhanteringsutrustningens kapacitet och flexibilitet utan och innan.

Mål

  • Ökad produktivitet
  • Minska kostnader för din materialhantering
  • Minskad kapitalbindning

Lagerutformning

lagerlokal med truck

Optimera lagerflödena

Samtliga ingående och utgående materialflöden måste klargöras i förhållande till lokalens utformning. I många fall finns flera parallella flöden av artiklar som transporteras olika vägar i lagret. Inkommande gods i from av inköpt eller egentillverkat material som lagerhålls på olika sätt, och har olika transportvägar ut.

Läs mer om hur Flödena i din lagerlokal påverkar produktiviteten>

 

Zonindelning

Genom zonindelning delas lagret upp i angivna ytor för att säkerställa att exempelvis de mest frekventa artiklarna placeras mest tillgängligt, eller att en viss kategori artiklar som hanteras på ett visst sätt placeras vid en viss yta.

Läs mer om att Dela upp lagret med hjälp av zonindelning>

truckar på lina

 

ABC-klassificering

Som utgångspunkt vid utformning av lagret måste förutsättningar för de artiklar som hanteras i lagret klargöras. För att enklare kunna hantera en stor mängd olika artiklar bör de kategoriseras i olika grupper, och på så sätt göras mer hanterbara.

Läs mer om Hur du använder ABC-klassificering för att optimera lagerflödena>

 

Ladda ner dokumentet om Lagerutformning

Ett heltäckande dokument om lagerflöden, zonindelningar, artikelkategorisering och mycket mer. Fyll i formuläret på nästa sida och ladda ner dokumentet utan kostnad.

Till formuläret

Flödes-och processkartläggning

Kartlägg verksamhetens materialhanteringsprocess

Genom kartläggning av ingående processteg i verksamhetens materialhantering skapas förståelse för nuvarande process och eventuella ineffektiva arbetssätt kan identifieras. Processkartläggningen utgör grunden för formandet av målbild för processen och vidare förbättringsarbete.

Läs mer>

 

Kartlägg materialflödena i din verksamhet

Kartläggning av de interna materialflödena i verksamhetens lokaler ger en förståelse för vilka ytor och transportvägar som nyttjas för olika aktiviteter. Syftet med kartläggningen är att förstå och beskriva flödena i förhållande till layouten, och identifiera eventuella brister i form av korsande flöden, långa transportvägar och ineffektiva arbetssätt.

Läs mer>

 

Ladda ner dokumentet om Flödes-och processkartläggning

Ladda ner
Ta bort allt