Toyotas truckförarutbildningar & övriga kurser

Utbildning är en viktig investering; i säkerhet och produktivitet. Såväl ditt företag som dina anställda har allt att vinna på rätt utbildning. Toyota erbjuder en bredd av viktiga utbildningar utöver grundutbildning för truckförare.

Ansvarsseminarium för arbetsledare, truckansvariga, säkerhetsansvariga och skyddsombud

Kraven om nödvändiga kunskaper för att leda och övervaka arbete med truckar och andra lyftredskap är tydliga i föreskrifterna och efter genomförd seminariedag utfärdar vi ett personligt utbildningsbevis till deltagarna. AFS 2006:5 §20: ”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert... Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar.”

Innehåll: Arbetsmiljölagen. Gällande föreskrifter från

Arbetsmiljöverket. CE-märkningskrav. Arbetsledningens
ansvar. Utbildningskrav. Sanktionsavgifter. Körtillstånd m.m.

Tidsåtgång: 1 dag.

Kurser & datum

A-utbildning med e-learning

TLP 10 är framtagen i samarbete mellan arbetsmarknadens parter med expertstöd från MaskinLeverantörerna och TYA.  Vi genomför utbildning på ert företag. Om du har enstaka elever erbjuder vi schemalagda utbildningar i våra lokaler.

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Tidsåtgång: Upp till 2 dagar, övning på de vanligaste förekommande maskintyperna.
Praktisk tidsåtgång per elev beror på elevens förkunskaper.

Kompetensprov: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

 

"Får man köra truck utan truckkort?"  - läs mer om vad som gäller här>>

Kurser & datum

B-utbildning med e-learning

B-utbildning enligt TLP 10 omfattar truckar enligt bild nedan, vilket innefattar truckar i kategori A och B. B-utbildningen består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik. Totalt upp till 5 dagar. Kursen kan väljas att läsas som e-learning eller lärarledd.

Vid e-learning förkortas kurstiden hos oss med 2 dagar.

Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck. Övriga trucktyper i kategori B genomförs endast enligt överenskommelse.

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material- och godshantering.
Trafik och säkerhet. Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Tidsåtgång: Upp till 5 dagar, teori och elevanpassad praktisk övning på de vanligaste förekommande maskintyperna. Praktisk tidsåtgång per elev beror på elevens förkunskaper.

Kurser & datum

C-utbildning

Enligt truckläroplan TLP 10

Det tidigare kravet att eleven ska ha kunskaper motsvarande B-utbildning för anmälan till en C-utbildning är borttaget i TLP 10. Därför kan omfattningen av C-utbildningen vara olika beroende på elevens förkunskaper. 

Utbildningen anpassas till varje företag och arbetssituation.

Innehåll: Maskintyp. Maskinens konstruktion. Maskinens arbetssätt. Daglig tillsyn. Material- och godshantering. Trafik och säkerhet.

Tidsåtgång: Beror på elevens förkunskaper både vad gäller teori och praktik.

Kompetensprov: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Kurser & datum

D-utbildning

Enligt truckläroplan TLP 10

Innehåll: Maskintyper, maskinens konstruktion och arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering, trafik och säkerhet.

Tidsåtgång: Beror på elevens förkunskaper både vad gäller teori och praktik.

Kompetensprov: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Pris: Kontakta oss för offert.

Kurser & datum

Repetition och fördjupad praktik på truck

Teoretisk repetitionsutbildning

 • Med fokus på säkerhet och daglig tillsyn
 • För att bibehålla säker och effektiv truckhantering
 • Tidsåtgång 1 dag

Fördjupad praktik på truck

 • Effektivare utnyttjande av truckarna
 • Tips och knep kring specialfunktioner
 • Bli bättre och säkrare förare med sänkta kostnader som följd
 • Fördjupad praktik på truck kombineras med fördel tillsammans med förarseminarium
Kurser & datum

Besiktning av pallställ

Enligt Svensk Standard SS-EN
15635 & SS-EN 15620

Våra certifierade besiktningsmän utför besiktning av pallställ, grenställ, djupstaplingsställ, hyllställ m.m. i enlighet med de krav som finns angivna både i Svensk Standard SS-EN 15635, SS-EN 15620 och i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Enligt AFS 2006:4 (19 §) ska arbetsutrustning som slits eller åldras genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren behöver därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera
att lagerinredningarna inte har föråldrats eller skadats så att risk för olycka föreligger.

Kombinerad besiktning och lagerinredningsutbildning

Enligt Svensk Standard SS-EN
15635 & SS-EN 15620

Dag 1: Certifierad inspektör besiktar lagerinredningen och upprättar besiktningsprotokoll/dokumentation.

Dag 2: Lagerinredningsutbildning, teori för upp till 10 elever.

Dag 3: Lagerinredningsutbildning, praktik. Besiktning av resterande lagerinredning.

Exakt tidsåtgång: Beroende på lagerinredningens storlek (antal pallställ). Kontakta oss för mer information. Arbetsmiljöverket.

Utdrag ur SS-EN-15635: 8.1.1 Ansvarig för lagerinredningens säkerhet

Användaren ska utse en person som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet och namnet på denna person ska offentliggöras för lagerpersonalen.

Kontakta oss för information

Kranar & lyftredskap

Enligt ISO 9926–1, ISO 23853 samt AFS 2006:6

Utbildning av förare på kran och travers enligt SS-ISO 9926-1. I utbildningen används ett överskådligt utbildningsmaterial för utbildning av förare/lastkopplare till traverskranar, portalkranar, pelar-, vägg- och svängkranar samt förekommande
lyftredskap. 

Innehåll: Krantyper/konstruktion. Före, under, och efter lyftet.

Kranteknik: Regelverk och säkerhetsföreskrifter. Lyftredskap.

Målgrupp: Förare/lastkopplare av kranar och lyftredskap i industriell miljö.

Tidsåtgång: 2 dagar per elev.

Kurser & datum

Kran & Travers, grundutbildning, e-learning

Kursen ger dig
Genom att öka kunskaperna om hur man arbetar säkert och minskar risken för olyckor i lyftarbetet. Vår utbildning i säkra lyft och lasthantering bygger på AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap). Fördelen med e-learning är att du går utbildningen via din dator, när och var det passar dig. Du går igenom webbkursen i din egen takt och kan upprepa varje avsnitt så många gånger du vill. Bilder och text varvas med pedagogiska filmer och interaktiva övningar för att öka inlärning och engagemang.

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till lastkopplare, kranförare, ansvariga arbetsledare, skyddsombud, lyftledare och andra som är engagerade i lyftarbetet.

Anmäl dig till kursen

Kran och travers, repetitionsutbildning, e-learning

För dig som redan gått en grundutbildning och fått ett utbildningsintyg så erbjuder vi repetionskurser via e-learning till ett förmånligt pris. Vid registreringen uppger du vilket år du gick kurs och gärna utbildarens namn.

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till lastkopplare, kranförare, ansvariga arbetsledare, skyddsombud, lyftledare och andra som är engagerade i lyftarbetet.

Anmäl dig till kursen

Lastbilsburna kranar klass 1 och 2

Det ställs idag stora krav på de som hanterar gods med lastbilsmonterade kranar. För att lyftarbetet ska fungera säkert och effektivt krävs kunskap om kranens konstruktion
och underhåll, stabilitet, tyngdpunkter och krafter, säkerhetsregler samt naturligtvis förmågan att köra kranen och koppla last.

Tidsåtgång: 2 dagar per elev.

Pris: Kontakta oss för offert

Kurser & datum

Mobila arbetsplattformar

Enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen (LLP)

I vår utbildning på mobila arbetsplattformar, s.k. skylift och saxplattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö.

Innehåll: genomgång av förarkrav, besiktning, instruktioner, trafikregler, kontroll av plattform, körövningar och säkerhetsutrustning etc.

Tidsåtgång: 1 dag.

Kurser & datum

Mobila arbetsplattformar e-learning

Toyota eLift är en online-kurs som täcker teoridelen av en liftutbildning. Den är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund- och repetitionsutbildningar på liftar.

För deltagare

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP.

Tidsåtgång

Utbildningen tar ca 2,5 timmar att genomföra. Toyota eLift kan användas på alla enheter som har en modern webbläsare och uppdaterat operativsystem.

Kurser & datum

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning inom bygg och industri. Utbildningen ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Innehåll: Lagar och bestämmelser, grundinformation om fallskydd och komponenter, fallskydds-system, selar/besiktning och räddningssystem. Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning. Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning). Kunna hantera en fallskyddsutrustning. Kunna genomföra en räddning av en nödställd.

Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Kurser & datum

Övriga utbildningar

 • Grundkurser för instruktörer
 • Instruktörsutbildning - Truck
 • Instruktörsutbildning - Kran och lyftredskap grund
 • Påbyggnadskurser för befintliga truckinstruktörer: Kranar och lyftredskap, Mobila arbetsplattfomar
Kurser & datum
toyota truckar ratt

Körkort eller körtillstånd för att köra truck?

Har du B-körkort eller moppekörkort och måste köra truck på jobbet? Tyvärr räcker inte ditt körkort för det. Du behöver även ha ett utbildningsintyg (truckkort) och ett körtillstånd från din arbetsgivare.

Köra truck på väg

Kör ni truck på inhägnat område eller på allmän väg?

Är ert "inhägnade område" egentligen en väg där vanliga trafikregler gäller? Var noga med vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Ta bort allt