Vårt förhållningssätt till styrning

Att säkerställa att vi har rätt policyer, processer och en etisk affärskultur är avgörande. Vi strävar efter att verka öppet och transparent och höja vår standard. Vår ledningsstrategi definierar en stark organisationsstruktur, affärsuppförandepolicyer och riktlinjer för praxis. Vi främjar en företagskultur som uppmuntrar hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda. Verkställande ledning och dess tillsynsorgan ska skydda rättvisa affärsmetoder för att hantera tillhörande risker, efterlevnad, mutor och korruption.
Ta bort allt